Miten vastuullinen toimitilavalintasi on? Kiinnitä huomiota näihin asioihin

Mies syysauringon paisteessa
Jokaisen yrityksen toimitilavalinnalla on merkitystä. Se, millaisen toimitilan organisaatiollesi valitset, kertoo omaa tarinaansa myös yrityksesi prioriteeteista.

Vastuullisuuden kolme ulottuvuutta ovat ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta. Toimitilamaailman vastuullisuustavoitteissa nämä konkretisoituvat hiilineutraaleiksi tiloiksi, hyvinvointia tukeviksi työympäristöiksi ja minimoiduiksi taloudellisiksi riskeiksi.

Valitsetko työtilan pelkän vuokrahinnan perusteella, vai punnitsetko vaihtoehtoja myös työmatkaliikenteen, vastuullisten materiaali- ja energiaratkaisuiden ja esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta? Millaista sijoitustoimintaa tai millaisten kiinteistöjen rakentamista sinä haluat tukea? Tässä artikkelissa kerromme, miten voit tarkastella omaa toimitilavalintaasi vastuullisuuden näkökulmasta.

Milloin sinä olet tarkastellut toimitilakiinteistösi ympäristösertifikaattia?

Millainen ympäristösertifikaatti toimitilakiinteistölläsi on ja miksi sillä on merkitystä?

Toimitilakiinteistösi ympäristösertifikaatti paljastaa millaisessa kiinteistössä työskentelet. Sertifikaatti saattaa kuulostaa yksittäisen vuokralaisen näkökulmasta etäiseltä asialta, mutta se on kiinteästi kytköksissä esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuusjärjestelmään, jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksiin sekä sijaintiin. 2020-luvun alussa lähes puolet Suomen hiilijalanjäljestä syntyy pelkistä rakennuksista, joten kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ovat merkittävässä roolissa päästöjen läpinäkyvässä vähentämisessä ja seurannassa.

Milloin sinä olet tarkastellut toimitilakiinteistösi ympäristösertifikaattia? Tiedätkö, mitkä ovat kiinteistösi tärkeimmät kehityskohteet ympäristövastuun näkökulmasta?

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman keskeisistä vastuullisuustavoitteista. Tavoitteen eteen tehty työ näkyy: olemme keventäneet 5 vuodessa selvästi sijoitusten hiilijalanjälkeä eri omaisuuslajeissa ja saavuttaneet tunnustusta kansainvälisissä vertailuissa. Kiinteistökantamme kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä koskevan analyysin mukaan Varmalla on hyvät edellytykset saavuttaa hiilineutraalius kiinteistösalkussa vuoteen 2030 mennessä.

Me sijoitamme kohteisiin, jotka tuottavat ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja huomioivat toiminnassaan ilmastonmuutoksen etenemisen. Lisäksi sijoitamme yrityksiin, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen hillinnästä luomalla fossiilisille polttoaineille korvaavia tuotteita ja palveluja.

Tutustu Varman yritysvastuuraporttiin

Työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen ja jaksamisen haasteiden ennaltaehkäisy maksaa itsensä takaisin, joten sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuus on arvokas itsessään.

Miten sosiaalinen vastuu näkyy toimitilavalinnassasi ja mihin se vaikuttaa?

Työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat merkittäviä, jokaista organisaatiota koskevia asioita. Usein näihin pyritään vaikuttamaan työmäärää tai työnkuvaa säätelemällä, sekä työnteon käytänteitä ja yritys-, tiimi- ja yksilötason ohjeistusta tarkentamalla, mutta myös työskentely-ympäristöllä on suora vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Toimitilavalintasi on siis myös sosiaalisen vastuun näkökulmasta merkityksellinen.

Vaikka ympäristösertifikaatit ovat jo tunnettuja ja paljon käytettyjä vastuullisuuden työkaluja, työhyvinvointiin keskittyvät sertifioinnit ovat kiinteistöalalla vasta nousemassa laajempaan tietoisuuteen.

Me Varmassa olemme myös kiinnostuneita WELL-standardin soveltamisesta kiinteistöissämme ja toimitiloissamme. Standardin tavoitteena on luoda tiloja, jotka tutkitusti edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointisertifikaatit ovat kuitenkin vielä harvinaisia ja Pohjoismaidenkin mittakaavassa sertifikaatti löytyy vasta muutamilta kiinteistöiltä.

Työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen ja jaksamisen haasteiden ennaltaehkäisy maksaa itsensä takaisin, joten sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuus on arvokas itsessään.

Koiran kanssa lenkkeilyä

Mitä tarkoittaa yhteiskunnallinen vastuu?

Yritysten vastuulliset valinnat näkyvät enenevissä määrin myös sijoituksissa, ja ne vaikuttavat edelleen sijoituskohteena olevien yritysten toimintaedellytyksiin.

Me Varmassa haluamme tunnistaa vastuullisesta toiminnasta hyötyvät sijoituskohteet sekä niiden tuottomahdollisuudet myös omassa sijoitustoiminnassamme. Vastuullisten sijoitusvalintojen kerrannaisvaikutukset yhteiskunnassa ovat merkittävät ja ne myös turvaavat liiketoiminnan jatkuvuutta tulevaisuudessa.

Kiinteistönomistajana voimme lisäksi tukea vuokralaistemme vastuullisuustavoitteita ja luoda edellytykset myös sinun yrityksesi työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Mistä tunnistat vastuullisen kiinteistönomistajan?

  1. Vastuullisen kiinteistönomistajan toiminnassa vastuullisuus on kytketty yrityksen arvoihin, visioon ja strategiaan ja lisäksi myös käytännön liiketoimintaan. Kiinnitä huomiota, millaisia valintoja ja päätöksiä yritys tekee? Miten vastuullisuus näkyy yrityksen tulevaisuudensuunnitelmissa.
  2. Vastuullisesti toimiva yritys keskittyy sen toiminnan kannalta oleellisiin vastuullisuuskysymyksiin ja kehittää toimintaansa juuri niissä.
  3. Vastuullinen kiinteistönomistaja mittaa ja raportoi vastuullisuutta kuvaavia tuloksiaan avoimesti. Seuraa, miten vastuullisuus näyttäytyy todellisissa teoissa. Miten yritys toimii raportoimiensa tulosten pohjalta?
  4. Vastuullinen yritys kuuntelee sidosryhmiensä toiveita ja pyrkii vastaamaan heidän odotuksiinsa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja reagoi vaadittavalla tavalla. Vastuullisuuden tulee myös näkyä kiinteistönomistajan yhteistyökumppani- ja alihankkijavalinnoissa.

Löydätkö nykyisen toimitilasi vuokranantajan viestinnästä ja käytännön toiminnasta vastauksia kaikkiin näihin vastuullisuuden tunnusmerkkeihin?

Kiinteistönomistajan vastuullisuus

Varmassa kannetaan huolta negatiivisten ympäristövaikutusten hillitsemisestä, varmalaisten työhyvinvoinnista sekä kustannustehokkaasta ja eettisestä liiketoiminnasta. Kerromme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme sidosryhmillemme ja otamme kantaa erityisesti toimialaamme koskeviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Kiinteistönomistajana voimme lisäksi tukea vuokralaistemme vastuullisuustavoitteita ja luoda edellytykset myös sinun yrityksesi työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Rakennetun ympäristön vastuullisuuskysymykset ulottuvat sekä rakentamisen- että käytönaikaisiin päästöihin, mutta lisäksi myös alihankintaketjujen taloudellisiin ja sosiaalisiin vastuisiin. Meidän näkemyksemme mukaan kiertotalouden toimintamalli on välttämätön ilmastonmuutoksen hillinnässä, joten strategiakautemme 2020–2025 tavoitteena on, että kiertotalouden periaatteet tuodaan osaksi kaikkia Varman korjaus- ja uudisrakentamisen projekteja.

Tutustu laatimiimme rakentamisen kiertotalousohjeeseen ja ylläpidon kiertotalousohjeeseen

Jos haluat perehtyä Varman vastuullisuuteen tarkemmin, vuosi- ja yritysvastuuraporttimme kertoo lisää muun muassa ilmastoriskien hallinnasta ja hiilineutraalin salkun edistymisestä.

Tutustu vuoden 2022 vuosi- ja vastuullisuusraporttiin.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä